Звіт директора Трушківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за 2016 -2017 н.р

Основними правовими документами, якими керувалася Трушківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Конституцією України, Конвенцією про права дитини; Законами України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про доступ публічної інформації», «Про звернення громадян», Кодексом законів про працю України; Положеннями, які регламентують роботу закладу; інструктивними матеріалами, іншими розпорядчими документи.

Сьогодні я буду вести розмову про нас учнів, учителів, батьків і, звичайно, про директора. Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами сидять майбутні лікарі, актори, інженери, художники, письменники. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику , мають інших кумирів . Між нами відстань часу, але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконана, що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини залишитись у школі після закінчення уроків, наповненістю шкільних коридорів у дні зустрічей випускників, настроєм, з яким учитель виходить з уроку або педагогічної ради. А ще тим, чи приводять батьки своїх дітей у свою школу і чи пам'ятають пенсіонерів у шкільному колективі.

Сучасна освіта разом із засвоєнням базових знань має навчити того, хто вчиться, самостійно оволодівати новими знаннями та спонукати особистість до навчання впродовж усього життя. В цьому контексті сформувався й підхід до виховної роботи в школі, яка будується на основі шанобливого ставлення до особистості, на визнанні й реальному дотриманні прав людини у всіх сферах її діяльності і, насамперед, у процесі навчання. І тому не випадково впроваджено в роботу педагогічного колективу школи науково-методичну проблему: «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіхів в сучасних умовах життя». Розпочато поетапне введення учнів до різноманітних сфер життєдіяльності та спілкування, оволодіння нею компетенціями у найголовніших сферах людського життя.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована на формування основних компетентностей, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

  • І. Загальна інформація про школу

Трушківська загальноосвітня школа І—III сту­пенів створена Білоцерківською районною радою (розпорядження від 12.09.1995 №133 «Про реєстрацію навчально-виховних закладів, що знаходяться у комунальній власності»).

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1971 р., на земельну ділянку, площа якої 1,7 га, виготовлено відповідну документацію.

У 2016-2017 н. р. в школі працювали 23 педагогічних працівника і 11 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 222 учні, середня наповнюваність класів становить 20 учнів.

II. Кадрове забезпечення

У 2016-2017 н. р. штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійсню­ється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Якісний склад педагогічного колективу школи такий:

Відмінники освіти

1. Саєнко В.І.

2. Буковська Л.С.

3. Троценко В.Г.

4. Зеленський О.Ф.

5. Гетьман В.Г.

Звання «Вчитель-методист»

1. Зеленський О.Ф.

2. Саєнко В.І.

3. Буковська Л.С.

4. Петренко Л.О.

5. Троценко В.Г.

6. Гетьман В.Г.

Знак «Василь Сухомлинський»

Саєнко В.І

Звання «Старший учитель»

1. Бахмацька С.В.

2. Масалова В.Н.

3. Пєсніна А.Л.

4. Кубенко С.І.

5. Масалова С.О.

6. Клочко Н.В.

Спеціаліст вищої категорії

1. Саєнко В.І.

2. Лук'яненко Н.О.

3. Пєсніна А.Л.

4. Кубенко С.І.

5. Буковська Л.С.

6. Масалова В.Н.

7. Петренко Л.О.

8. Бахмацька С.В.

9. Масалова С.О.

10. Клочко Н.В.

11. Болобан Н.В.(сумісник)

12. Троценко В.Г.

13. Бровченко Л.Л.

14. Мандзюк Т.О.

15. Гетьман В.Г. (сумісник)

16. Зеленський О.Ф. (сумісник)

17. Коробко Н.І.(сумісник)

Спеціаліст І категорії

1.Семененко О.Я.

Спеціаліст ІІ категорії

1.Кулик С.А.

2.Кубенко В.О.

Спеціаліст

1.Галашевська Л.С.


III. Методична робота

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров'я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами: Законом України «Про загальну середню освіту»; Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти; Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 255/18550, керуючись наказом по школі від 29.08.16 № 115 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами», Програмою перспективного розвитку школи, річним планом роботи школи у 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією науково-методичної проблеми "Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя»

Згідно з програмою розвитку школи у 2016-20017 н.р.- робота школи була спрямована на:

- визначення основних показників для системного відстеження, діагностики рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою,

- організацію роботи психолого-педагогічного семінару з проблеми креативної освіти, - розроблення рекомендацій та заходів щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи у форматі забезпечення сучасних освітніх технологій,

- обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ШМО, динамічних пар, вироблення заходів з їх реалізації;

- організацію наставництва, консультації для молодих учителів;

- організацію взаємовідвідування уроків, вивчення і створення умов для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

- сприянню вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

- створенню банку розробок вчителів, випусків методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об'єднань на 2016-2017 навчальний рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:

-теоретична підготовка вчителів до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності, вивчення рекомендованої літератури;

-розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя;

-впровадження моніторингу якості творчих компетентностей педагогів;

-розробка діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп;

-використання технологій продуктивного навчання (розвивальне навчання, технологія проектування, технологія продуктивного мислення) як складових креативної освіти.

Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи подолання навчальних перевантажень учнів;

-участь учителів у професійних конкурсах;

-створення сприятливих умов для розвитку творчості учнів;

-методичні поради: «Молодий учитель, як виробити власний стиль»;

-тренінгове заняття «Розвиток креативності вчителя»;

- про хід атестації педпрацівників;

- про підсумки участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.

- огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури;

- вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних кадрів.

- підведення підсумків методичної роботи за 2016-2017 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2017-2018 н.р.

На виконання завдань, поставлених перед педагогічним колективом, розроблено й проведено педагогічні ради:

«Шляхи формування компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя»;

«Стратегія розвитку творчих рис особистості учня засобами уроку»;

«Підсумки навчально-виховної роботи за 2016-2017 н. р.»

У системі внутрішкільної методичної роботи, відповідно до її структури, згідно з наказом від 29.08.16 № 115 "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами" найбільша увага приділялась груповій та індивідуальній формам роботи, виконанню річного плану роботи.

Працюючи над проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя», кожен методичний підрозділ обирав конкретну тему.

Працюючи над загальношкільною проблемою, проблемами методичних об'єднань, динамічних пар, груп педагоги використовували не лише рекомендації педагогічної теорії, особистий практичний досвід, але й багатий досвід розвитку колективу школи. На засіданнях ШМО, динамічних пар, груп відкритих уроках, позакласних заходах, годинах спілкування йшов творчий пошук, педагоги вчилися поглиблено аналізувати процес навчання та виховання.

Атестація педагогічних працівників школи у 2016-2017 навчальному році проводилась відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 960 (із змінами, затвердженими наказом МОН молоді та спорту від 20.12.2011 року №1473) та рішення атестаційної комісії Трушківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (протокол № 4 від 29 березня 2017 року) плану роботи атестаційної комісії школи

  • У 2016-2017 н. р. було проатестовано 3 педагогічних працівників: учителям Кубенко В.О., Бабенко В.В. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», учителю Клочко Н.В. – підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

Враховуючи результати трьох років, можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний матеріал передового педагогічного досвіду вчителів області. Методичний кабінет оснащено комп'ютером та підключено до системи Інтернет.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики;

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи; забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Мандзюк Т.О., Буковська Л.С. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися системою своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів на засіданні шкільної методичної ради школи.

Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. Під час аналізу уроків молодомим спеціалістам були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з'ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати докладно проаналізовані.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. На результативність навчально-виховного процесу в закладі впливає участь учителів в інноваційній діяльності.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2016 – 2017 н.р., у порівнянні з минулим навчальним роком щодо кількісті переможців районних олімпіад зменшилась, але наявне збільшення переможців в інтелектуальних конкурсах. Результатом роботи вчителів стали переможці та призери районних предметних олімпіад:

У 2016-2017 навчальному році учні нашої школи взяли активну участь в Міжнародних конкурсах з фізики „Левеня", з математики „Кенгуру", з українознавства «Соняшник», з біології «Колосок», з української мови та літератури ім.П.Яцика та ім. Т.Г.Шевченка.

В цілому методичну роботу школи в 2016-2017 навчальному році можна оцінити на «задовільно».

IV. Навчальна діяльність учнів

Протягом 2016-2017 н. р. велика увага в школі приділяється включенню всіх дітей у навчально-виховний процес. Станом на 1 вересня 2016 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а це 26 учнів.

П'ять учнів (1, 2, 3, 7, 10 кл.) за станом здоров'я здобували цього року освіту за індивідуальною формою навчання.

2016-2017 навчальний рік закінчили 222 учнів нашої школи, з них 18 учнів 9 класу, 11 випускників 11 класу. Закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень 14 учнів, а саме:

1.Лобань Ростислав Русланович – 3 кл.

2.Гончарова Евеліна Олексіївна – 3 кл.

3.Власенко Поліна Єгорівна – 3 кл.

4.Самченко Ільза Дмитрівна – 3 кл.

5.Кулик Дарина Олександрівна – 4 клас

6.Євдокімова Олена Олексіївна – 4 кл.

7.Бадзюх Євгенія Олександрівна – 4 кл.

8.Шейда Дмитро Олександрович – 4 кл.

9.Батик Вікторія Дмитрівна – 5 кл.

10. Лук'яненко Юлія Володимирівна – 5 кл.

11. Чайка Анастасія Романівна – 5 кл.

12. Мандзюк Леся Іванівна – 5 кл.

13. Лук'яненко Альона Олегівна – 7 кл.

14. Мудра Катерина Володимирівна – 7 кл.

Цього року випускниця 11 класу Фещенко Анна Володимирівна нагороджено Похвальною грамотою за високі досягнення у вивченні окремих предметів (трудове навчання)

Результати підсумкових контрольних робіт показали, що збільшується кількість учнів, які навчаються на середній та достатній рівень, і відповідно зменшується кількісь учнів, що мають високі досягнення у навчанні. Ці результати заслуховувались на засіданні педагогічної ради та зроблено відповідні висновки.

Учні нашої школі традиційно беруть активну участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсах. Дозвольте назвати переможців цих конкурсів, це одні з кращих учнів нашої школи і нашого району.

Посіли призові місця на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін такі учні:

ІІ місце

  • 1.Мудра Катерина – 7 клас, українська мова, література, (вчитель Бахмацька С.В)
  • 2.Лук'яненко Альона – 7 клас, з математики, (вч. Лук'яненко Н.О)

ІІІ місце

3.Бабич Оксана – 8 клас, з хімії, (вч. Пєсніна А.Л.)

4. Фещенко Анна – 11 клас, технології (вч. Буковська Л.С.)

Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика:

Мудра Катерина – 7 клас ІІІ місце, вчитель Бахмацька С.В.,

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка:

Мудра Катерина – 7 клас ІІ місце, вчитель Бахмацька С.В.,

  • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Прийняли участь - 27 учнів. З них отримали сертифікат: «Відмінно» - 6 учнів, «Добре» - 15 учнів, «Учасник» - 6 учнів.

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

17 учнів взяли участь, з них переможцями стали – 8 учнів.

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок».

Брали участь 16 учнів.

«Золотий колосок» - 10 учнів,

«Срібний колосок» - 3 учнів.


V. Виховна та позакласна робота

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від пра­вильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, спрямування у своїй дія­льності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з такими напрямами:

•превентивне виховання;

•морально-етичне виховання;

•художньо-естетичне виховання;

•національно-патріотичне виховання;

•трудове виховання;

•фізичне виховання і пропаганда здорового спо­собу життя;

•економічне виховання;

•екологічне виховання.

Протягом року були проведені предметні тижні: початкової школи, рідної мови, історії та правознавства, інформатики, хімії, біології, математики, фізики, іноземної мови, дитячої книги, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. Традиційними стали проведення шевченківських днів, літературних читань, присвячених творчості Л.Українки.

  • З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей, створення умов для розвитку індивідуальних можливостей у школі діють гуртки: «Пошук», «Школа безпеки», «Карамель», «Квілінг», «Юні квітникарі»; спортивний клуб «Гарт»; гурток гри на духових інструментах.
  • Результативність і досягнення учасників шкільних гуртків можна побачити на всіх святах, конкурсах, які проводилися в межах школи, села, району.
  • Учасники гуртка «Карамель», (керівник Сізова Юлія Юріївна) у цьому році в районному конкурсі «Дивограй» вибороли І місце.
  • Учасники гуртка «Квілінг» на районному конкурсі дитячої творчості з декоративно-ужиткового мистецтва роботи «Осінні барви» та «Зимові візерунки» зайняли І місце.

Чи не найбільшою популярністю серед школярів користувався спортивний клуб «Гарт» (керівник Троценко В.Г.), який включав секції: волейбол, футбол, баскетбол.

Успіхи юних спортсменів школи у 2016-2017 н. р.:

Романенко Ярослав – дві золоті, одна срібна нагороди.

Естафетна команда: Романенко Ярослав – 10 кл., Ковтун Артем – 10 кл., Веряскіна Софія – 9 кл., Водяна Анастасія – 11 кл. посіли І місце.

За навчальний рік наші юні спортсмени вибороли більш як 45 призових місць на районних, обласних і Всеукраїнських спортивних змаганнях.

Тісно співпрацюємо з сільським бібліотекарем Лазоренко Н.М. Учні нашої школи є активними учасниками гуртка читців – декламаторів «Світанок» та фольклорного дитячого театрального колективу.

Члени учнівського самоврядування систематично перевіряли робочі куточки в класах, стан вологого прибирання на перервах, стан озеленення школи, але не систематично підводилися підсумки роботи учнівського самоврядування щодо стану чергування та проведеної роботи.

VI. Правовиховна робота

У школі на основі річного плану роботи розроблено план проведення заходів, щодо попередження злочинності серед неповнолітніх.
Складено соціальний паспорт по Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2016-2017 н. р. до якого занесені діти-інваліди, діти-сироти, діти-чорнобильці, схильні до правопорушень, обдаровані діти, багатодітні сім'ї, малозабезпечені, неповні сім'ї, діти учасників АТО. Щороку проводиться аналіз соціального паспорту школи на поточний навчальний рік.
У навчальному закладі відповідно до наказу МОН від 20.01.2007 р. № 27 та Комплексної програми профілактики правопорушень на 2016-2017 н. р. створено банк даних дітей схильних до правопорушень. Із учнями, що мають прояви девіантної поведінки систематично проводилась робота. За кожним із даних дітей закріплені наставники – класні керівники, заведено особові картки , складено акти обстеження житлово-побутових умов. Учні запрошуються на Раду з профілактики правопорушень, де з ними проводяться профілактичні бесіди.

У школі існує щоденний контроль за відвідуванням учнями школи, аналізуються причини пропусків, негайно повідомляються батьки. Згідно аналізу пропусків видано довідку «Про стан відвідування учнями школи»
З метою популяризації та поширення в свідомості учнів правових знань на базі школи діють тематично-цільові проекти: «Ми знаємо свої права» та «Я – громадянин України».
Велике значення в поширенні правових знань відіграє учнівське самоврядування, яке працює на демократичних засадах.
Питання профілактичної і правовиховної роботи розглядається на нарадах, педагогічних радах, загальношкільних зборах. Відповідно до навчального плану у школі діють факультативи, гуртки, які формують в учнів навички здорового способу життя та відповідальної поведінки.
Правове виховання батьків здійснюється в ході індивідуальних бесід, консультацій, в межах батьківського лекторію, на батьківських зборах, де розглядалися питання з профілактики злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, правової відповідальності за вчинки дітей, шкідливих звичок.
З метою проведення просвітницьких заходів з питань вікових особливостей учнів, захисту прав дітей, формування девіантної поведінки були проведені батьківські збори на теми: «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей», «Права та обов'язки учнів», «Згубна дія Насваю на організм дитини», групи смерті в соціальних мережах Інтернету «Обережно синій кит», години спілкування з учнями та батьками 1-11 класів на тему: «Життя найбільша цінність».

Регулярно надаються рекомендації та консультації для батьків щодо профілактичної і загальнозберігаючої функції, роль батьків у профілактиці шкідливих звичок, мотивації до здорового способу життя. Розроблені пам'ятки «Правил спілкування з підлітками».
До профілактичної роботи залучаються батьки та представники батьківського комітету.
З метою обізнаності учнів з питань захисту прав, попередження насильства, шкідливості наркотичних речовин тощо проводиться індивідуальна робота з учнями.

Метою правового виховання у школі є обізнаність у нормативно-правовій базі держави, що дає можливість підростаючому поколінню вільно почуватися у вирі сучасних подій, задовольняти матеріальні та духовні потреби, захищати себе у будь-якій ситуації.
У рамках правового місячника та превентивного виховання:

Година спілкування на тему:

-«Діти мають право на …»(ознайомлення з Конвенція ООН про права дитини) 1-4 кл.

-конкурс малюнків «Права дитини»5-7 кл.

-бесіда на тему: «Держава на захисті прав дитини»8-9 кл.

-круглий стіл на тему запобігання протидії торгівлі людьми перегляд відеофільму «Станція призначення життя» 10-11кл.

- урок гендерної рівності 1-11кл.

Враховуючи вищевикладене вважаємо, що робота Трушківської ЗОШ
І-III ст. з питань профілактичної та правовиховної роботи організовано на

належному рівні.

VII. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були

підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кіль­кість дітей у них становить:

•сиріт і позбавлених батьківського піклуван­ня—4;

•інвалідів — 6;

•чорнобильців —21;

•із багатодітних сімей — 17;

•малозабезпечені – 6;

•діти учасників АТО – 7;

•на диспансерному обліку – 26.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги ад­міністрації школи. Діти учасників АТО та діти що знаходяться під опікою харчуються в школі безкоштовно.

Для дітей пільгових категорій була організована участь у таких заходах:

•екскурсії;

•участь у новорічних заходах із подарунками.

Деякі діти пільгових категорій за кошти район­ного бюджету Білоцерківської центральної лікарні мали змогу оздоровитися в дитячих оздоровчих таборах. З опікунами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі­клування, підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, соціального педагога, адміністрації школи. Разом із соціально-психологічною службою школи та фахівцем соціальної роботи с.Трушки складено акти житлово-побутових умов вищезазначених дітей пільгових категорій.

VIII. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії, зустрічі з працівниками різних професій, позакласні виховні заходи.

Активно в цьому році пройшов тиждень проф­орієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Допомагали в цій роботі працівники районного центру зайнятості.

IX. Співпраця з батьками

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним сві­том, захопленнями своїх дітей, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над під­літками. Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спіл­куються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій під­бирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, соціальний педагог, запрошуються працівники РВУМВС, ЦРЛ, центру зайнятості.

X. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів і працівників школи здійснюється у АЗПСМ. Медичний кабінет в школі відсутній.

Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до ре­зультатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи орга­нізовано також на базі Білоцерківської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи.

Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік.

Огляди проводяться за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному пра­цівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка. Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними до­кументами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4-х класів, діти-сироти і позбавлені батьківського піклування забезпечуються безоплатним одноразовим гарячим харчуванням. Гаряче харчування учнів проводиться згідно з графі­ком у їдальні школи.

У рамках тижня здорового способу життя проведено такі заходи:

- перегляд відеофільму «Запобігання шкідливим звичкам»

-виставка малюнків на тему « Здоровим бути модно»

- година відкритих думок: «Жити чи палити»

-колаж «Яким я бачу життя без куріння»- до Всесвітнього Дня відмови від куріння.

- акція «День без куріння»( до Міжнародного дня не куріння)

-«День гарного настрою ,подаруй товаришу усмішку»

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом:

- виставка плакатів на профілактичну тематику: «ВІЛ/СНІД:передбачити,уникнути,не захворіти»

-Круглий стіл на тему: «Світ без наркотиків»

XI. Стан охорони праці та безпеки життєдіяль­ності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму ді­тей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності працівників школи як одне з пріо­ритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних пра­вил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначаєть­ся відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи роз­міщені стенди на теми безпеки життєдіяльності.

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорі.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться на­лежна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, велася відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цьо­го складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

XII. Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Статуту школи.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 46 років тому. Але незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із педагогічним і батьківськими колективами постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані.

Джерелами фінансування є:

- кошти управління відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації;

- благодійна допомога: виконкому сільської ради с. Трушки; агрофірми «Світанок». Слова вдячності висловлюю їх керівнику агрофірми «Світанок» за придбання учням школи новорічних подарунків.

Протягом 2016-2017 н. р. в школі встановлено 67 шт. метало- пластикових вікон, придбано 100 шт. стільців для їдальні, 14 комплектів парт, 6 шт. комп'ютерів, один ноутбук та один мікроскоп.

Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. Бухгалтерія вчасно сплачувала за спожиту школою електроенергію, газ. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходила за ліміти спожитих енергоносіїв.

Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти Білоцерківського РДА планово проводилась інвентаризація майна школи. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

При підготовці до нового 2017 – 2018 н. р. терміново потребує ремонту перекриття частини даху школи, гаража. Потрібно здійснити поточний ремонт музею, шкільної їдальні, спортивної зали, вестибюлю, коридорів, фасаду школи.

Аналізуючи матеріально-технічне забезпечення слід відмітити спільну співпрацю Піклувальної ради, батьківського і педагогічного колективів.

XIII. Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з Річним планом роботи на 2016-2017 навчальний рік, планом внутрішньо-шкільного контр­олю та календарних планів учителів - предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників на­вчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та вза­ємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загально­освітнього навчального закладу. Завдяки мережі Інтернет адміністрація школи та педагогічний колектив користуються матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки Укра­їни, Головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими докумен­тами, проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливі­ші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невико­ристані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-­шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагнос­тичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп'ютерних технологій. Аналіз ре­зультатів внутрішньо-шкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва на­шою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється та­кий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, ви­робляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подаль­шому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля
позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогли­вість поєднується зі справедливістю, спілкування
ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор бачить насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямована на формування основних компетентностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів. Тільки співпраця педагогічного колективу та батьків сприяє кращому навчанню та вихованню дітей, а також іміджу закладу.