Звіт директора Трушківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за 2017-2018 н. р.

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу закладу загальної середньої освіти, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

Освіта нового покоління – це освіта для людини, яка покликана формувати творчу особистість, розвивати її таланти, розумові та фізичні здібності, виховувати високі моральні якості. Не секрет, що від гармонійного розвитку дітей і молоді залежить наше спільне майбутнє. Сучасна освіта разом із засвоєнням базових знань має навчити того, хто вчиться, самостійно оволодівати новими знаннями та спонукати особистість до навчання впродовж усього життя. У цьому контексті сформувався й підхід до виховної роботи в закладі освіти, яка будується на основі шанобливого ставлення до особистості, на визнанні й реальному дотриманні прав людини у всіх сферах її діяльності і, насамперед, у процесі навчання. І тому не випадково впроваджено в роботу педагогічного колективу школи науково-методичну проблему: «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіхів в сучасних умовах життя». Розпочато поетапне введення учнів до різноманітних сфер життєдіяльності та спілкування, оволодіння нею компетенціями у найголовніших сферах людського життя.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність закладу освіти спрямована на формування основних компетентностей, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

Навчально-виховний процес у 2017-2018 навчальному році в ЗЗСО був організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і здібностей.

 • І. Загальна інформація про школу

Трушківська загальноосвітня школа І—III сту­пенів створена Білоцерківською районною радою (розпорядження від 12.09.1995 №133 «Про реєстрацію навчально-виховних закладів, що знаходяться у комунальній власності»).

Відповідно наказу відділу освіти Білоцерківської РДА від 26.12.2017. № 400 «Про передачу закладів освіти у підпорядкування Фурсівської сільської об'єднаної територіальної громади» передано Трушківську ЗОШ І-ІІІ ступенів до комунальної власності Фурсівської сільської об'єднаної територіальної громади.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1971 р., на земельну ділянку, площа якої 1,7 га, виготовлено відповідну документацію.

У 2017-2018 н. р. в закладі освіти працювали 23 педагогічних працівника і 11 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 223 учні, середня наповнюваність класів становить 20 учнів.

II. Кадрове забезпечення

У 2017-2018 н. р. штатними працівниками заклад був забезпечений на 100 %. відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Якісний склад педагогічного колективу школи такий:

Відмінники освіти

1. Саєнко В.І.

2. Буковська Л.С.

3. Троценко В.Г.

Звання «Вчитель-методист»

1. Саєнко В.І.

2. Буковська Л.С.

3. Петренко Л.О.

4. Троценко В.Г.

Знак «Василь Сухомлинський»

Саєнко В.І

Звання «Старший учитель»

1. Бахмацька С.В.

2. Масалова С.О.

3. Пєсніна А.Л.

4. Кубенко С.І.

5. Клочко Н.В.

Спеціаліст вищої категорії

1. Саєнко В.І.

2. Лук'яненко Н.О.

3. Пєсніна А.Л.

4. Кубенко С.І.

5. Буковська Л.С.

6. Троценко Валентин Г.

7. Петренко Л.О.

8. Бахмацька С.В.

9. Масалова С.О.

10. Клочко Н.В.

11. Болобан Н.В.(сумісник)

12. Троценко Віктор Г.

13. Бровченко Л.Л.

14. Мандзюк Т.О.

15. Коробко Н.І.

Спеціаліст І категорії

1.Семененко О.Я.

2.Колодійчук С.В.

Спеціаліст ІІ категорії

1.Кулик С.А.

2.Кубенко В.О.

3.Шевчук Н.В.

3.Пономаренко М.А.

Спеціаліст

1.Галашевська Л.С.

2.Апончук Т.О.

3.Романенко О.В.


III. Методична робота

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров'я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами: Законом України про загальну середню освіту; рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в загальноосвітніх середніх закладах освіти; Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти; Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 255/18550, керуючись наказом по школі від 28.08.2017 р. № 87 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами», Програмою перспективного розвитку школи, річним планом роботи школи у 2017 - 2018 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».

Згідно з програмою розвитку школи у 2017-2018 н.р. робота школи була спрямована на:

-визначення основних показників для системного відстеження, діагностики рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою;

-розроблення рекомендацій та заходів щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи у форматі забезпечення сучасних освітніх технологій;

-обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ШТО, динамічних пар, вироблення заходів з їх реалізації;

-організацію наставництва, консультації для молодих учителів;

-організацію взаємовідвідування уроків, вивчення і створення умов для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

-сприянню вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

-створенню банку розробок вчителів, випусків методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних творчих об'єднань учителів на 2017-2018 навчальний рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:

-теоретична підготовка вчителів до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності, вивчення рекомендованої літератури;

-розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя;

-впровадження моніторингу якості творчих компетентностей педагогів;

-розробка діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп;

-використання технологій продуктивного навчання (розвивальне навчання, технологія проектування, технологія продуктивного мислення) як складових креативної освіти.

Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- участь учителів у професійних конкурсах;

-основні аспекти нового закону «Про освіту»;

-круглий стіл з молодими вчителями «Упевненість у собі як показник компетентності педагога»;

-про хід атестації педпрацівників;

-про підсумки участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

-огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури;

-вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних кадрів;

-підведення підсумків методичної роботи за 2017-2018 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2018 - 2019 н.р.

На виконання завдань, поставлених перед педагогічним колективом, розроблено й проведено педагогічні ради:

 • -«Роль особистості вчителя в сучасному освітньому процесі»;

-«Роль психологічної служби у профілактиці суїцидальної поведінки підлітків»;

У системі внутрішкільної методичної роботи, відповідно до її структури, згідно з наказом від 28.08.17 № 87 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами» найбільша увага приділялась груповій та індивідуальній формам роботи, виконанню річного плану роботи. Однією з найефективніших форм роботи є творчі об'єднання, динамічні пари, методичний міст, творчий тандем, ТЦП: «Ми знаємо свої права», «Культура мовлення», «Свідомий вибір», «Зелена школа», «Обдарована дитина».

У школі працювали шість творчих об'єднань педагогів: творче об'єднання класних керівників (керівник Масалова С.O.), вчителів початкових класів (керівник Петренко Л.О.), вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Бахмацька С.В. ), вчителів точних наук (керівник Лук′яненко Н.О.), учителів природничого циклу (керівник Пєсніна А.Л.), учителів художньо-естетичного циклу (керівник Буковська Л.С.), динамічна пара вчителів іноземної мови та творчий тандем «За здоровий спосіб життя». Працюючи над загальношкільною проблемою «Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя», кожен методичний підрозділ обирав конкретну тему, над якою працював протягом навчального року.

Члени методичного об'єднання класних керівників працювали над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах: виховати громадянина-патріота, формувати громадянську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

У 2017-2018 н.р. методичне об'єднання класних керівників працювало над темою: «Формування та розвиток ключових компетентностей учнів на основі національних та загальнолюдських цінностей». Протягом року було проведено 4 засідання на яких розглянули питання:

- стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення;

- формування національно-патріотичної компетентностей учнів;

- потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості.

Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

У 2017-2018 н.р. члени методичного обєнання провели та обговорили відкриті форми виховної діяльності класних керівників 1-11 класів.

Психологічний супровід виховного процесу здійснювала практичний психолог Болобан Н.В. та соціальний педагог школи Семененко О.Я. Вони надавали класним керівникам рекомендації щодо покращення психологічного клімату у класі, ознайомили з виховним впливом на прояв агресивності у дітей. Значну увагу було надано роботі вчителів з психологічного тестування учнів. Під керівництвом психолога проведено дослідження психологічної характеристики колективів 1-го, 5-го, 10-го класів щодо адаптації у новому колективі; профорієнтаційних перспектив в 9- 11-х класах.

Творче об'єднання вчителів початкових класів працювало над вивченням і реалізацією науково-методичної теми «Формування ключових компетентностей учнів початкової школи через радість пізнання та орієнтацію на успіх». Для вирішення поставлених завдань протягом навчального року було проведено 6 засідань творчого об'єднання , круглі столи, методичний аукціон, дискусії, обмін досвідом. Учителі вивчали, узагальнювали теоретичний матеріал по даній темі, розробили плани-конспекти уроків, виховних годин, позакласних заходів та провели їх і обговорили.

Педагоги розробили і провели виховні заходи з національно-патріотичного виховання, відкриті уроки. Керівник даного обєднання Петренко Л.О. провела 2 районні семінари та майстер-класи по темі «Екологічне виховання молодших школярів».

Слід відмітити, що за минулий рік підвищився науково-теоретичний та методичний рівень учителів, що викладають у початкових класах.

Педагоги пройшли навчання з очних і заочних онлайн курсів та отримали сертифікати, а саме:

- Петренко Л.О. – «Вчимося жити разом» і курси для вчителів початкових класів (навчання вчителів 1 класу НУШ);

- Апончук Т.О., Клочко Н.В., Пономаренко М.А. – «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» та «Критичне мислення для освітян»;

- Клочко Н.В. – взяла участь у навчально-методичному заході з підвищення кваліфікації за сертифікаційною програмою обласного майстер-класу Багінської Ю.П., ЧеркасенкоН.Г. для вчителів початкових класів з теми «Формування інформаційно комунікаційних та здоров'язбережувальних компетентностей молодших школярів за проектом «Розумники».

У 2017 - 2018 н.р. творча група вчителів природничих дисциплін (Пєсніна А.Л., Кубенко С.І., Кубенко В.О.) працювала над науково-методичною темою «Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках природничих дисциплін». У ході роботи:

- обговорили методичні рекомендації щодо вивчення біології, хімії та географії у 9 класі за новою програмою; питання, як зацікавити учнів до роботи в Малій академії наук; результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з природничих дисциплін;

- обмінялися досвідом щодо формування ключових компетентностей на уроках природничого циклу та пропозиціями з питань проведення між- предметних тижнів природничих дисциплін.

Під керівництвом педагогів творчої групи, учні:

 • - взяли участь у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, а саме: з біології, географії, хімії, у Міжнародній природознавчій грі Геліантус, Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі МАН – ЮНІОР Ерудит, районному фестивалі КВК ПМ та здобули призові місця;
 • - відвідали наукову конференцію: «Як стати учасником МАН», яка відбулася в Національній Академії аграрних наук, міста Києва;
 • - побували на екскурсії в Білоцерківському Національному аграрному університеті де зустрічалися з науковцями кафедри іхтіології та зоології.
 • Учителі творчої групи підвищили свій професійний рівень за допомогою онлайн – курсів освітянської платформи Едера та отримали сертифікати з тем: «Психологія стресу та способи боротьби з ним», «Критичне мислення для освітян», «Соціальна робота з людьми, які мають хронічні захворювання», «Конфлікт інтересів: Треба знати!»
 • (Кубенко В.О.); «Критичне мислення для освітян» (Кубенко С.І.).

Творче об'єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу (Бахмацька Світлана Василівна, Масалова Світлана Олександрівна, Колодійчук Світлана Василівна, Шевчук Наталія Вікторівна, Мандзюк Тетяна Олександрівна) у 2017 – 2018 н.р. працювало над реалізацією науково-методичної теми «Розвиток ключових компетенцій учнів при вивченні предметів суспільно-гуманітарного циклу».

Актуальність проблеми обумовлена сучасними тенденціями в світі. Сьогодні школа повинна забезпечити формування і розвиток інтелектуальної, творчої й ініціативної особистості, здатної жити в принципово нових умовах, реалізувати себе у житті, бути успішною і сприяти розвитку суспільства.

Реалізуючи поставлену мету, учителі використовували різноманітні форми і методи роботи на уроках: дискусії, практичні заняття, КВК, бесіди, рольові ігри, роботу з ілюстративним матеріалом, захисти проектів, рефератів, комп'ютерні технології, роботу в парах, в групах, індивідуально.

У ході роботи творчого об'єднання були розглянуті питання:

- інтегровані уроки як засіб формування цілісного наукового світогляду учнів під час навчання правознавства;

- методика створення дослідницьких за компетентнісно зорієнтовані завдання: проблеми термінології, типології, створення;

- формування навичок критичного мислення на уроках літератури.

- огляд новинок методичної літератури;

-використання логічно-структурних схем у поєднанні з комп'ютерними технологіями на уроках історії;

- гра як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів до вивчення української мови;

- типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної мовної освіти.

На належному рівні проводилася робота з обдарованими дітьми. Під керівництвом вище зазначених педагогів учні школи брали участь та стали переможцями: у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, у Міжнародному конкурсі учнівської та студентської творчості ім.. Т.Г.Шевченка, у І, ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівских олімпіад з української мови і літератури, правознавства, зарубіжної літератури, англійської мови, у Всеукраїнській інтернет - олімпіаді «На Урок»: - з англійської та української мови .

Під керівництвом учителя англійської мови Мандзюк Т.О. учні школи взяли участь у святкуванні Дня Америки у Фурсівській ЗОШ І-ІІІ ст., який провели волонтери Корпусу Миру, та у проекті « E-Twinning», заснованому Євросоюзом.

Активними учасниками були учні в шкільних заходах: 76-а річниця трагедії в Бабиному яру, мітинг до Дня пам'яті і примирення, свято до Дня матері, до Дня народження Т.Шевченка, Л.Українки, до Дня рідної мови, пам'яті Небесної сотні, Революції гідності, до Дня Миру та до річниці Чорнобильської трагедії.

Цікавими були тижні української мови та літератури, історії, правознавства, зарубіжної літератури, англійської мови, де учні проявляли свої знання, ерудованість.

З 1 червня по 16 червня при школі був організований англомовний табір для учнів 4-8 класів, у кількості 30 чол. (директор - учитель англійської мови Мандзюк Т.О) Діти спілкувались англійською мовою, грали в ігри, співали пісні, зустрічались з волонтером із США. Усі діти залишили табір із подальшим бажанням поглиблювати свої знання з англійської мови.

Методичне об'єднання вчителів точних наук (Лук'яненко Н.О., Романенко О.В., Троценко В.Г.) працювало над методичною темою: «Впровадження інноваційних технологій з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів учнів»

У цьому навчальному році вчителі ставили за мету спрямовувати свої зусилля на підвищення якості уроку; впроваджувати нові форми роботи в навчальний процес; намагалися поглибити, розширити знання учнів, виробити інтелектуальні вміння і навички, розвивати творчі здібності учнів. Ними були підготовлені доповіді, презентації і відкриті уроки .

Під керівництвом педагогів учні брали участь у конкурсах, КВК, вікторинах присвячених тижню експериментів, грошей та бізнесу.

На належному рівні проводилася робота з обдарованими учнями, які брали участь у конкурсі юних математиків 8 – 9 класи «Інтелектуальний олімп», КВК ФМ, 8 – 9 кл., Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з математики, районному етапі Всеукраїнської олімпіади з математики та фізики .

Творча група вчителів художньо-естетичного циклу (Буковська Л.С., Коробко Н.І.) протягом року працювала над темою «Формування ключових компетентностей на уроках художньо-естетичного циклу».

Педагогами використовувалися такі форми роботи як бесіди, практичні навчання, майстер – класи з подальшим обговоренням та виробленням рекомендацій.

Активно велася робота з обдарованими дітьми. Учні брали участь у шкільних та районних конкурсах з образотворчого мистецтва: районних конкурсах: «На Великдень сонце гріє…», «До Всесвітнього Дня книги», «До Дня матері», «Мир в Україні очима дітей»…Також під керівництвом Буковської Л.С. учні брали участь та посіли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з образотворчого мистецтва та трудового навчання.

Добре працював у цьому навчальному році і творчий тандем «За здоровий спосіб життя (Болобан Н.В. – практичний психолог;

Семененко О.Я. – соціальний педагог; Троценко В.Г. – вчитель фізичної культури; Саєнко Віра Іванівна – вчитель основ здоров'я).

У 2017 – 2018 н.р. педагоги продовжували працювати над реалізацією проблеми - «Формування відповідального ставлення до здоров'я».

У ході роботи та співпраці учасники тандему:

- організовували зустрічі з дільничим інспектором;

- провели диспути «Від прав людини до прав дитини», «Відповідальна та безпечна поведінка»;

- вивчали індивідуальні особливості дітей з особливими освітніми потребами а також проводили з ними діагностичну та корекційну роботу;

-забезпечили психологічний супровід професійного самовизначення учнів: відвідали Ярмарок професій, проводили профорієнтаційні рольові ігри, тренінги, індивідуальні консультації, екскурсії на підприємства, виступали на батьківських зборах;

-проводили профілактичну роботу щодо запобігання торгівлі людьми;

-ознайомили батьків дітей про функціонування Національної дитячої «гарячої лінії»(080050225), з метою надання можливості дітям при необхідності анонімно і конфіденційно отримати підтримку і пораду.

- проводили профілактику девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків, профілактику паління, наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ\СНІДУ, безпритульності, насилля серед дітей (години психолога, акції, соцопитування учнів, виставки рефератів, написання диктантів, зустрічі із лікарями та представниками кримінальної поліції );

-здійснювали психологічу допомогу вчителям, батькам, учням у виявленні та ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;

-здійснювали психологічний супровід навчально-виховного процесу відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України;

- співпрацювали з медичними закладами місцевої та районної лікарні, організацією Червоного хреста, центром СНІДУ м. Біла Церква, районним Центром зайнятості, службою у справах дітей та молоді, ювенальною провенцією , МНС;

У своїй роботі практичний психолог та соціальний педагог використовували програми: «Рівний-рівному» та «Молодь на роздоріжжі».

Для батьків протягом року функціонував консультативний пункт, де надавалися поради та рекомендації практичного психолога Болобан Н.В. щодо навчання та виховання учнів.

На жаль, у роботі є проблеми. Після проведених заходів виявлено, що незначна кількість дітей палять, пробували вживати алкогольні напої у позаурочний час. Психологічній службі посилити роботу щодо запобігання шкідливих звичок учнівської молоді.

Атестація педагогічних працівників школи у 2017 -2018 навчальному році проводилось згідно з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії школи.

У 2017-2018 н. р. було проатестовано 2 педагогічні працівники: учитель української мови та літератури Бахмацька Світлана Василівна підтвердила відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель»; учителю української мови та літератури Шевчук Н.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

У ході атестації було організовано вивчення досвіду та системи роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег. Учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШТО.

На травень 2018 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий: 3 вчителів мають звання «Відмінник освіти», 4 учителі мають звання «Вчитель-методист», 5 вчителі мають звання «Старший учитель», 15 учителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 - «спеціаліст першої категорії», 3 - «спеціаліст другої категорії», 3 – «спеціаліст». Враховуючи результати трьох років, можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний матеріал передового педагогічного досвіду вчителів області. Методичний кабінет оснащено комп'ютером та підключено до мережі Інтернет.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Педагоги в будь-який час можуть користуватися періодичною пресою, інформаційними збірниками, знайомитись з системами та досвідом роботи своїх колег, користуватися Інтернет ресурсом. Бібліотека методичного кабінету систематично поповнюється. Молоді спеціалісти в будь-який момент можуть отримати кваліфіковану консультацію з нагальних питань. Створено та систематично поповнюється сайт школи. Проте не всі вчителі активно включаються до роботи з його наповнення.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка у 2017-2018 н.р. здійснювалась організовано, згідно з перспективним планом.

Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2017 - 2018 н.р. було вивчено: стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з інформатики, фізичної культури в початкових класах, інформатики в 5 -11-х, української мови в 3-4-х класах. Проведено класно-узагальнюючий контроль у 5 та 10 класах, здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт. Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання З метою з'ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати докладно проаналізовані. У школі активно запроваджуютьсяінноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. На результативність навчально-виховного процесу в закладі впливає участь учителів в інноваційній діяльності.

Так у 2017-2018 н. р. проводилась інноваційна діяльність за наступними напрямками:

 • 1.Проект «Школа проти СНІДу» (соціальний педагог Семененко О.Я., практичний психолог Болобан Н.В.);
 • 2.Національна мережа шкіл сприяння здоров′ю;
 • 3.Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;
 • 4.Уроки для стійкого розвитку (4клас, вч. Петренко Л.О.)
 • 5.Навчальна програма Європейської Комісії eTwinning (Мандзюк Т.О.)

IV. Навчальна діяльність учнів

Протягом 2017-2018 н. р. велика увага приділяється залученню всіх дітей у навчально-виховний процес. Станом на 1 вересня 2017 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а це 20 учнів.

Сім учнів (2, 3, 4, 8, 11 кл.) за станом здоров'я здобували цього року освіту за індивідуальною формою навчання.

2017-2018 навчальний рік закінчили 223 учнів нашого закладу, з них 20 учнів 9 класу, 14 випускників 11 класу. Закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень 16 учнів, а саме:

1.Коваль Михайло Вікторович – 3 кл.

2.Карпенко Вікторія Валеріївна – 3 кл.

3.Лук'яненко Марина Олегівна – 3 кл.

4.Петренко Денис Вікторович – 3 кл.

5.Шевчук Юлія Андріївна – 3 кл.

6.Лобань Ростислав Русланович – 4 кл.

7.Власенко Поліна Єгорівна – 4 кл.

8.Самченко Ільза Дмитрівна – 4 кл.

9.Тимошенко Дарія Михайлівна – 4 кл.

10. Євдокімова Олена Олексіївна – 5 кл.

11. Бадзюх Євгенія Олександрівна – 5 кл.

12. Батик Вікторія Дмитрівна – 6 кл.

13. Лук'яненко Юлія Володимирівна – 6 кл.

14. Чайка Анастасія Романівна – 6 кл.

15. Лук'яненко Альона Олегівна – 8 кл.

16. Мудра Катерина Володимирівна – 8 кл.

 • Цього року двох випускників 11 класу: Ковтуна Артема Віталійовича і Романенка Ярослава Олександровича нагороджено Похвальною грамотою за високі досягнення у вивченні окремих предметів (з фізичної культури)
 • Учні нашого закладу традиційно беруть активну участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсах. Дозвольте назвати переможців цих олімпіад і конкурсів, це одні з кращих учнів нашої школи, громади.

Посіли призові місця:

 • - у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін такі учні:

Предмет

П.І.Б. учителя

П.І.Б. учня

Клас

Місце

Українська мова і література

Бахмацька Світлана Василівна

Мудра Катерина

8

ІІ

Англійська мова

Мандзюк Тетяна Олександрівна

Мудра Катерина

Бабич Оксана

8

9

ІІІ

ІІІ

Історія України

Масалова Світлана Олександрівна

Мудра Катерина

Бабич Оксана

8

І

ІІ

Математика

Лук'яненко Наталія Олександрівна

Лук'яненко Альона

Стеценко Ілля

Лук'яненко Юлія

8

9

6

ІІ

ІІІ

І

Хімія

Кубенко Вікторія Олегівна

Кравченко Вікторія

7

ІІІ

Географія

Кубенко Світлана Іллівна

Лук'яненко Альона

8

ІІІ

Образотворче мистецтво

Буковська Лідія Станіславівна

Бабич Оксана

Лук'яненко Альона

9

8

ІІ

І

Правознавство

Масалова Світлана Олександрівна

Бабич Оксана

Савенко Яна

9

10

ІІІ

ІІІ

Технології

Буковська Лідія Станіславівна

Зінченко Юлія

11

ІІ

Зарубіжна література

Колодійчук Світлана Василівна

Мудра Катерина

Бабич Оксана

8

9

ІІІ

ІІІ

-у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін такі учні:

Історія

Масалова С.О.

Мудра Катерина

8

І

-у ІVетапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

Історія

Масалова С.О.

Мудра Катерина

8

ІІІ

Призові місця у конкурсах 2017-2018 н. р.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді Ім.Шевченка

Бахмацька Світлана Василівна

Мудра Катерина

8

ІІ

14 Міжнародний конкурс з української мови Ім. П.Яцика

Бахмацька Світлана Василівна

Мудра Катерина

8

ІІІ

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

Брало участь – 14 учнів. З них отримали :

Диплом ІІІ ступеня – 3 учні

Грамоту з біології - 3 учні

Сертифікат учасника – 8 учнів

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

брало участь – 16 учнів. З них отримали сертифікат:

« Відмінно» - 5 учнів

« Добре» - 9 учнів

« Учасник» - 2 учнів

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»

Брало участь – 20 учнів. З них отримали сертифікат:

« Відмінно» - 2 учні

« Добре» - 13 учнів

« Учасник» - 5 учнів

Турнір юних математиків

(районний) 8 -9 кл.

ІІ місце: Стеценко Ілля

Бабич Оксана

Лук'яненко Альона

КВКФМ ( районний)

ІІ місце

Інтернетолімпіада з англійської мови

10 переможців

Інтернетолімпіада з математики

2 переможців з 16 учасників

V. Виховна та позакласна робота

Пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, спрямування у своїй дія­льності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Протягом року були проведені предметні тижні: рідного краю, пожежної безпеки, захисника України, української культури, дизайну і хенд-мейду, права, ігор, грошей і бізнесу, культури народів світу, дитячої книги, відкриттів і винаходів, незнайомих професій, загадок природи, родинних цінностей.

 • З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей, створення умов для розвитку індивідуальних можливостей у школі діють гуртки: «Юні екскурсоводи», «Школа безпеки», «Джура», «Карамель», «Паперопластика», «Юні квітникарі»; спортивний клуб «Гарт».
 • Результативність і досягнення учасників шкільних гуртків можна побачити на всіх святах, конкурсах, які проводилися в межах школи, села, району.
 • Учасники гуртка «Карамель», (керівник Борисова Юлія Юріївна) у цьому році в районному конкурсі «Дивограй» вибороли І місце.
 • Учасники гуртка «Паперопластика» на районному конкурсі дитячої творчості з декоративно-ужиткового мистецтва роботи «Осінні барви» та «Зимові візерунки» зайняли І місце.

Чи не найбільшою популярністю серед школярів користувався спортивний клуб «Гарт» (керівник Троценко В.Г.), який включав секції: волейбол, футбол, баскетбол.

Успіхи юних спортсменів школи у 2017-2018 н. р.:

 • -команда школи брала участь у Всеукраїнських змаганнях «Олімпійське лелеченя» - виборола І місце у районному етапі; на обласних зональних змаганнях – ІІ місце; фінальних у Київській області – 6 місце;
 • -команда школи брала участь у відкритому Чемпіонаті школи з легкої атлетики, серед учнів 5-11 класів та команд школярів Матюшівської ЗОШ і Пищиківської ЗОШ - виборола І місце;
 • -у районних змаганнях «Джура» команда школи посіла 5 місце.

Тісно співпрацюємо з сільським бібліотекарем Лазоренко Н.М. Учні нашої школи є активними учасниками гуртка читців – декламаторів «Світанок» та фольклорного дитячого театрального колективу.

Члени учнівського самоврядування систематично перевіряли робочі куточки в класах, стан вологого прибирання на перервах, стан озеленення школи, але не систематично підводилися підсумки роботи учнівського самоврядування щодо стану чергування та проведеної роботи.

VI. Правовиховна робота

У школі на основі річного плану роботи розроблено план проведення заходів, щодо попередження злочинності серед неповнолітніх.
Складено соціальний паспорт по Трушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2017-2018 н. р. до якого занесені діти з інвалідністю, діти-сироти, діти-чорнобильці, схильні до правопорушень, обдаровані діти, багатодітні сім'ї, малозабезпечені, неповні сім'ї, діти учасників АТО. Щороку проводиться аналіз соціального паспорту школи на поточний навчальний рік.
У навчальному закладі відповідно до наказу МОН від 20.01.2007 р. № 27 та Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017-2018 н. р. створено банк даних дітей схильних до правопорушень. Із учнями, що мають прояви девіантної поведінки систематично проводилась робота. За кожним із даних дітей закріплені наставники – класні керівники, заведено особові картки, складено акти обстеження житлово-побутових умов. Учні запрошуються на Раду з профілактики правопорушень, де з ними проводяться профілактичні бесіди.

У школі ведеться щоденний контроль за відвідуванням учнями школи, аналізуються причини пропусків, негайно повідомляються батьки. Згідно аналізу пропусків видано довідку «Про стан відвідування учнями школи»
Велике значення в поширенні правових знань відіграє учнівське самоврядування, яке працює на демократичних засадах.
Питання профілактичної і правовиховної роботи розглядається на нарадах, педагогічних радах, загальношкільних зборах. Відповідно до навчального плану у школі діють факультативи, гуртки, які формують в учнів навички здорового способу життя та відповідальної поведінки.
Правове виховання батьків здійснюється в ході індивідуальних бесід, консультацій, в межах батьківського лекторію, на батьківських зборах, де розглядалися питання з профілактики злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, правової відповідальності за вчинки дітей, шкідливих звичок.
З метою проведення просвітницьких заходів з питань вікових особливостей учнів, захисту прав дітей, формування девіантної поведінки були проведені батьківські збори.


Регулярно надаються рекомендації та консультації для батьків щодо профілактичної і загальнозберігаючої функції, роль батьків у профілактиці шкідливих звичок, мотивації до здорового способу життя. Розроблені пам'ятки «Правил спілкування з підлітками». До профілактичної роботи залучаються батьки.
З метою обізнаності учнів з питань захисту прав, попередження насильства, шкідливості наркотичних речовин тощо проводиться індивідуальна робота з учнями.

Метою правового виховання у школі є обізнаність у нормативно-правовій базі держави, що дає можливість підростаючому поколінню вільно почуватися у вирі сучасних подій, задовольняти матеріальні та духовні потреби, захищати себе у будь-якій ситуації.
У рамках правового місячника та превентивного виховання:

Година спілкування на тему:

 • -«Діти мають право на …»;
 • -«Права дитини»;
 • -«Мої права та обов'язки»;
 • -«Держава на захисті прав дитини»;
 • -«У країні прав»;
 • -«Я – людина, а отже я маю права»;
 • -«Діти та молодь про свої права».

Враховуючи вищевикладене вважаємо, що робота Трушківської ЗОШ
І-III ст. з питань профілактичної та правовиховної роботи організовано на

належному рівні.

VII. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кіль­кість дітей у них становить:

•сиріт і позбавлених батьківського піклуван­ня—3;

•з інвалідністю — 9;

•чорнобильців —19;

•із багатодітних сімей — 15;

•малозабезпечені – 3;

•діти учасників АТО – 7;

•на диспансерному обліку – 26.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги ад­міністрації школи. Діти учасників АТО та діти що знаходяться під опікою харчуються в школі безкоштовно.

Для дітей пільгових категорій була організована участь у таких заходах:

•екскурсії;

•участь у новорічних заходах із подарунками.

Деякі діти пільгових категорій мали змогу відпочити в пришкільному таборі «Капітошка» та мовному пришкільному таборі «Good Luck». З опікунами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі­клування, підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, соціального педагога, адміністрації школи. Разом із соціально-психологічною службою школи та фахівцем соціальної роботи с.Трушки складено акти житлово-побутових умов вищезазначених дітей пільгових категорій.

VIII. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії, зустрічі з працівниками різних професій, позакласні виховні заходи. Випускався тематичний інформаційний вісник «Моя майбутня професія». Проведено психологічний ігровий марафон «Подорож у країну професій». Учні 11 класу брали участь в обласному зльоті випускників, де ознайомилися з сучасними професіями.

Практичним психологом школи Болобан Н.В. проведено анкетування учнів:

 • -«Яких рис потребує професія вчителя?»;
 • -«Мої життєві та професійні плани»;
 • -«Методика вивчення професійних намірів старшокласників»;
 • -«Карта інтересів».
 • Також проведено профорієнтаційні тренінги:
 • -«Карта життя»;
 • -«Самостійний вибір майбутньої професії».

Активно в цьому році пройшов тиждень проф­орієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Тісно співпрацюємо з центром зайнятості, регулярно відвідуємо «Ярмарки професій».

Учням були надані поради та рекомендації щодо вибору майбутньої професії.

IX. Співпраця з батьками

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним сві­том, захопленнями своїх дітей, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над під­літками. Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спіл­куються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій під­бирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, соціальний педагог, запрошуються працівники РВУМВС, ЦРЛ, центру зайнятості.

X. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів і працівників школи здійснюється у АЗПСМ. Медичний кабінет в школі відсутній.

Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до ре­зультатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи орга­нізовано також на базі Білоцерківської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи.

Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік.

Огляди проводяться за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному пра­цівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка. Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними до­кументами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4-х класів, діти-сироти і позбавлені батьківського піклування забезпечуються безоплатним одноразовим гарячим харчуванням. Гаряче харчування учнів проводиться згідно з графі­ком у їдальні школи.

У рамках тижня здорового способу життя проведено такі заходи:

- зустріч з представниками Червоного Хреста надання першої до медичної допомоги

-виставка малюнків на тему « Здоров'я бережи з молоду»

- година відкритих думок: «Шкідливі речовини як загроза для молодого організму»

-колаж «Молодь проти куріння та наркотиків»- до Всесвітнього Дня відмови від куріння.

- акція «День без куріння»( до Міжнародного дня не куріння)

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом:

- виставка плакатів на профілактичну тематику: «ВІЛ/СНІД:передбачити,уникнути,не захворіти»

-Круглий стіл на тему: «Шляхи передачі ВІЛ-СНІДу»


XI. Стан охорони праці та безпеки життєдіяль­ності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму ді­тей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності працівників школи як одне з пріо­ритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних пра­вил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначаєть­ся відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи роз­міщені стенди на теми безпеки життєдіяльності.

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорі.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться на­лежна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, велася відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цьо­го складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

XII. Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Статуту школи.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 47 років тому. Адміністрація закладу загальної середньої освіти разом із педагогічним колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази.

Джерелами фінансування є кошти управління відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації, Фурсівської сільської ради.

Протягом 2017-2018 н. р. у Трушківську ЗОШ І-ІІІ ступенів придбано:

- одномісних парт - 20 шт. (8100 грн.) та стільців 20 шт. (5150 грн.) для учнів 1 класу ;

-стіл учнівський 2-місний – 15 шт. (9612 грн.) та стілець учнівський – 30 шт. (11664 грн.) для кабінету хімії;

-комплект столів демонстраційних для кабінету біології (6321 грн.);

-дошка аудиторна на 5 площин – 2 шт. (по 2520 грн.);

-мультимедійне робоче місце вчителя початкових класів до складу якого входить: короткофокусний широкоформатиний інтерактивний проектор з комплектом кріплень та жорстим проекційним екраном з матовою поверхнею, акустична система, персональний компютер для вчителя з програм забезпеченням (58200 грн.);

-для шкільної їдальні: посуд (1493 грн., 3542 грн.); водонагрівач (4799 грн.); вага (995 грн.); тара для сміття – 5 шт. ( по 170 грн.)

Слова вдячності висловлюю народному депутату України - Віталію Івановичу Гудзенку за подарунок закладу (мультимедійне робоче місце вчителя, посуд для шкільної їдальні) та керівнику агрофірми «Світанок» за придбання учням закладу новорічних подарунків.

Відповідно наказу відділу освіти Білоцерківської РДА від 26.12.2017. № 400 «Про передачу закладів освіти у підпорядкування Фурсівської сільської об'єднаної територіальної громади» передано Трушківську ЗОШ І-ІІІ ступенів до комунальної власності Фурсівської сільської об'єднаної територіальної громади.

Бухгалтерія відділу освіти Білоцерківської РДА, Фурсівської сільської ради систематично здійснювали виплату заробітної плати працівникам закладу освіти, сплачували за спожиту освітнім закладом електроенергію і тепло. У цьому навчальному році Трушківська ЗОШ І-ІІІ ступенів перейшла на альтернативний вид опалення (відходи деревини). Для цього було побудовано котельню та встановлено обладнання. Слід відзначити, що в зв'язку з переходом на альтернативний вид опалення в закладі було тепло і комфортно. Заклад не виходив за ліміти спожитих енергоносіїв.

Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти Білоцерківського РДА, Фурсівської сільської ради планово проводилась інвентаризація майна закладу освіти. Зауважень щодо його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Основними проблеми в підготовці до нового 2018-2019 навчального року є:

1. Матеріально-технічне забезпечення 1 класу.

2. Ремонт вестибюлю (заміна пластика на не горючі матеріали) та шкільної їдальні.

3. Встановлення пандуса.

4. Антисептичний і протипожежний захист дерев'яних конструкцій покрівлі закладу.

5. Вимірювання і перевірка електрообладнання і мереж.

6. Капітальний ремонт покрівлі даху гаража, частково освітнього закладу.

7. Повірка вогнегасників (27 шт.)

8. Встановлення пожежної сигналізації (кнопка оповіщення).

9. Заміна електропроводки спортзалу.

10. Заміна вхідних дверей закладу – 1 шт.

11. Заміна вікон на металопластикові – 21 шт.

XIII. Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з Річним планом роботи на 2017-2018 навчальний рік, планом внутрішньо-шкільного контр­олю та календарних планів учителів - предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників на­вчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та вза­ємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загально­освітнього навчального закладу. Завдяки мережі Інтернет адміністрація школи та педагогічний колектив користуються матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки Укра­їни, Головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими докумен­тами, проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливі­ші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невико­ристані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-­шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагнос­тичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп'ютерних технологій. Аналіз ре­зультатів внутрішньо-шкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва на­шою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється та­кий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, ви­робляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подаль­шому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля
позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогли­вість поєднується зі справедливістю, спілкування
ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор бачить насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямована на формування основних компетентностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

23.06.2018 20:17