Робочий навчальний план

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Трушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Протокол № __ від __.08.2017 року

Голова педагогічної ради

______________В.І.САЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

начальник відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації

___________О.П. Кравченко

«____»____________ 20­­­__

РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Трушківської загальноосвітньої школи І - III ступенів на 2017 / 2018 н. р.


Пояснювальна записка

1. Загальні засади

Трушківська загальноосвітня школа І—III ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І—III ступенів.

Кількість класів -11, кількість учнів – 231

Мова навчання - українська.

Режим роботи Трушківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів -п'ятиденний.

Робочий навчальний план закладу на 2017-2018 навчальний рік складено відповідно нормативних документів на підставі листа Міністерства освіти і науки України «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

- школа І ступеня:

для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 № 572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (Додаток 1);

- школа II ступеня:

для 5 – 9 -х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказу МОН молодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №

664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2015 № 855 (Додаток 1);

- школа III ступеня:

Для 10-го класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня Додаток 6 (із змінами згідно з наказом МОН України від 29 травня 2014 року № 657) . Природничо-математичний напрямок. Біолого - хімічний профіль.

Для 11-го класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня Додаток 9 (із змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657). Філологічний напрямок. Профіль української філології.

Робочий навчальний план (індивідуальна форма навчання):

- для учня 2 класу Галашевського Дениса Володимировича за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для розумово відсталих дітей з українською мовою навчання (Додаток 14 до наказу Міністерства і науки від 28.01.14р. № 80);

- для учня 3 класу Кубенка Дмитра Андрійовича за Типовим навчальним планом для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа) (наказ Міністерства освіти у науки від 21.07.2017 № 1081)

- для учнів 4 класу Кашуби Максима Михайловича та Тимошенко Дарії Михайлівни за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1);

- для учня 8 класу Бондаря Дмитра Богдановича за Типовим навчальним планом спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для розумово відсталих дітей з українською мовою навчання (Додаток 18 до наказу Міністерства освіти у науки від 22.04.2014 № 504);

- для учня 11 класу Прохоренка Олександра Вікторовича за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня Додаток 9 (із змінами згідно з наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 657) Філологічний напрям. Профіль української філології.

Гранично допустиме навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України "Про загальну середню освіту", Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти" години фізичної культури у 1-4 –х класах, 5-9-х класах, 10-11-х класах не враховуються при визначенні фактично допустимого навантаження учнів.

Сумарне навантаження учнів відповідає Типовим навчальним планам, які зорієнтовані на роботу за п'ятиденним робочим тижнем.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіативної складової навчального плану. При формуванні робочого навчального плану на 2017 - 2018 навчальний рік повністю реалізована інваріантна складова навчального плану, а його варіативна складова не повністю.

Адміністрація школи намагалася як найповніше врахувати сучасне замовлення на освіту, інтереси та потреби учнів, кадровий потенціал закладу.

Згідно з типовими навчальними планами:

у школі так реалізуються освітні галузі:

І ступеня (1-4-х класах):

 • "Мови і літератури" - через навчальні предмети української мови (у 2 класі через літературне читання, українську мову) і іноземної мови,
 • "Математика" - через навчальний предмет математика,
 • «Природознавство» - через навчальний предмет природознавство,
 • •«Сіспільствознавство» - через вивчення предмету «Я у світі»,
 • «Мистецтво» - через вивчення предметів музичне мистецтво, образотворче мистецтво,
 • «Технології» - через трудове навчання, інформатика,
 • «Здоров"я і фізична культура» - через предмети основи здоров'я, фізична культура.

II ступеня (5-9-х класах):

 • «Мови і літератури» реалізуються через предмети: українська мова, українська література, англійська мова, російська мова, зарубіжна література.
 • «Суспільствознавство» - через вивчення предмети: історія України, всесвітня історія, основи правознавства. У 5-му класі вивчається курс "Історія України (Вступ до історії) ", у 6-му класі - інтегрований курс "Всесвітня історія. Історія України".
 • «Мистецтво» - через предмети: музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво.
 • «Математика» - у 5-6-х класах через предмет математика, у 7 – 9–х класах – алгебру, геометрію.
 • Природознавство - через предмети: природознавства, біологію, географія, фізика, хімія.
 • «Технології» - через предмети: трудове навчання, інформатика.
 • «Здоров'я і фізична культура» - через предмети: основи здоров'я, фізична культура.

У школі IIІ ступеня (10-11-х класах):навчальна програма реалізуються через предмети: українська мова, українська література, англійська мова, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, правознавства, художню культуру, алгебру і початки аналізу, геометрію, економіку, астрономію, біологію, географія, фізика, хімія, екологію, технології, інформатику, захисту Вітчизни, фізична культура.

II. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню іноземних мов, комп'ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову,

сформовану на державному рівні та варіативну складову в якій передбачено додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, а саме:

- у 1 класі збільшено кількість годин на вивчення предмету української мови (на 1 год.);

- у 2 класі впроваджено вивчення курсу за вибором «Зарубіжна література» (1 год.);

- у 3 класі продовжено вивчення курсу за вибором «Фінансова абетка» (1 год.);

- у 4 класі продовжено вивчення курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку»(1 год.);

- у 1- 4-х класах на індивідуальні і групові заняття виділено по 1 год.;

- у 5- 6 класах відповідно (Лист МОН від 16.05.2013 р. №1/9-324) до варіативної складової вводиться по 1 год. на курс "Етика";

- У 6 класі для поглиблення та розширення знань учнів здобутих під час вивчення шкільного курсу математики факультативно вивчається «Логічними стежками математики» - 1 год.

Для ознайомлення з методами і прийомами науково - дослідницької роботи розвитку в учнів здатності генерувати нові ідеї учнями - факультатив «Основи науково - дослідної роботи учнів» - 1 год. (9 кл.). Уведено факультатив «Уроки сталого розвитку» - 1 год.(9 кл.)

Для підсилення вивчення предметів введено індивідуальні та групові заняття: українська мова – 5-9 кл. по 1 год., англійська мова – 5, 6 кл. по 0,5 год.; історія України 5 кл. – 1 год., хімія – 7 кл. (0,5 год.); біологія – 7,8 кл. по 1 год.

у школі III ступеня:

- для засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю, формуванню вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадянського життя запровадити факультативний курс - «Стилістика української мови» 10 клас - 1 год.; для поглиблення знань з географії та за бажанням учнів введено факультатив «Політична географія» 10 кл. – 0,5 год.

- для роботи з обдарованими дітьми та підготовки до ЗНО введено факультативи: «Англійська мова для ділового спілкування» - 10, 11 кл. по 1 год. та «Загальна географія» 11 кл. – 1 год.; а також впроваджено індивідуальні та групові заняття: з української мови 11 клас - 1 год., алгебра і початки аналізу 11 кл. – 1 год., історія України 11 кл. – 1 год.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у школі - чотири - п'ять учнів.

Здійснюється поділ класів на групи при вивчені: інформатики (2,3,4,5,6,7,8,9 класах) здійснюється відповідно до нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128 та наказом МОН молоді та спорту України № 921 від 17.08.2012 р. «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128»

Структура навчального 2017 -2018 н. р.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017- 2018 навчальний рік організовуються за семестровою системою.

Упродовж навчального року для учнів проводяться орієнтовно канікули:

 • •осінні: 23.10.2017 – 29.10 2017.
 • •зимові: 30.12.2017 – 12.01.2018.
 • •весняні: 26.03.2018 – 01.04.2018.

У залежності від кліматичних умов за погодженням з відділом освіти можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Свято «Останній дзвінок» орієнтовно провести 25.05.2018 р.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Навчальну практику організовано протягом навчального року відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.02.2008 р. за №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», листа МОН України «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

28.11.2017 20:23
193